نمایشگاه صنعت ساختمان و معماری DOMOTEX 2016

СНПЧ А7 Пенза, обзоры принтеров и МФУ

 

 

شرکت خدمات مسافرتی رایزن نور

در پی برگزاری موفق دوره های گذشته تقدیم می نماید :

تور بازدید از مهمترین نمایشگاه فرش وکفپوشDOMOTEX(هانوفرآلـمان) به همراه تور بازدید ازشهرهای رم، فرانکفورت

 


Domotex


نشانی اینترنتی سایت نمایشگاه : www.domotex.de

برنامه کلی سفر اتاق سینگل

اتاق دبل

تاریخ سفر
آلمـــان
4 شب هانوفــــر

2.900.000  تومان
 +
1750 یورو

2.900.000 تومان
 +
یورو1200

25 دی الی 29 دی

( 5 روزه )

ایتالیا- آلمـــان

 3 شب رم- 4 شب هانوفـــر


2.900.000  تومان
 +
2550 یورو

2.900.000 تومان

+

1850  یورو

23دی الی 30 دی

( 8 روزه )

 

 

خدمات در نظر گرفته شده :

  • پرواز رفت و برگشت از تهران
  • اقامت در هتل های 4 ستاره در کلیه شهر های اقامتی
  • اخذ ویزای شنگن
  • بلیط پرواز داخلی اروپا
  • بلیط ورودی نمایشگاه 
  • ترنسفر اختصاصی نمایشگاه به همراه مترجم فارسی زبان
  • اخذ ویزای شنگن
  • گشت های تفریحی

 

 

محورها اصلی نمایشگاه ها :

ﻧﻤاﻴﺸﮕاه دوﻤوﺘﮑﺲﺑﺎﺣﻀوﺮﺑﻴﺶاﺰ 60 ﮐﺸوﺮﺟﻬاﻦدرزﻤﻴﻨﻪﻣﻨﺴوﺠاﺖﺧاﻨﮕﻲازﻘﺒﻴﻞﻓرﺸﻬاﻲدﺴﺘﺒاﻒ؛ﻣاﺸﻴﻨﻲ؛ﺳﻨﮓﻃﺒﻴﻌﻲ؛

ﭘارکﺖ ؛ اﻨواع ﻧﺦ ﻭ اﻠﻴاﻒ ؛ ﻣﻠزوﻤاﺖ ﭘاک ﮐﻨﻨده ؛ اﻨواع ﮐﻔﭙوﺶ ﻭ اﻨواع ﺣوﻠﻪ ؛ ﻣﻠﺤﻔﻪ ؛ ﭘارﭽﻪﻫاﻲ روﻤﺒﻠﻲ ،ﻣﺒﻠﻤاﻦ ؛

دکوراﺴﻴوﻦ داﺨﻠﻲ ؛ ﭘرده ﮐرکره ﻭ ﻣوکﺖ ﻭ .... ﺻدها ﻣﺤﺼوﻞ ﻣﺘﻨوع دﻴﮕﺮ درﺸﻬرهاﻲ فرانکفورت و ﻫاﻨووﺮ آلمان هر ساله برگزار

می گردد.

 

 

Pdf Download


تلفن تماس با رایزن (خط ویژه) : 752 42 220 - 021

خانم شوقی