نمایشگاه فرش - کفپوش دموتـکس نساجی هایـم تکستیل 2016

СНПЧ А7 Пенза, обзоры принтеров и МФУ

 

شرکت خدمات مسافرتی رایزن نور

در پی برگزاری موفق دوره های گذشته تقدیم می نماید :

 

 

تور بازدید از مهمترین نمایشگاه فرش و کفپوش دموتکس به همراه نمایشگاه نساجی هایم تکستیل

فرانکفورت(هانوفر-فرانکفورت)

Heimtextil2016

 

 

  هزینه از : 2.900.000 تومان + 2650یورو (اتاق دبل)

نشانی اینترنتی سایت نمایشگاه : www.domotex.de

برنامه کلی سفر اتاق سینگل

اتاق دبل

تاریخ سفر

آلمــان 

  4شب فرانکفورت و 4 شب هانوفر


2.900.000  تومان
 +
1990 یورو

2.900.000 تومان
 +
یورو2650

21 دی الی 29 دی

( 9 روزه )

اسپانیا –  آلمان
4 شب بارسلون- 4 فرانکفورت - 4 شب هانوفر

2.900.000  تومان
 +
3590 یورو

2.900.000 تومان

+

2990  یورو

 17دی الی 29 دی

( 13 روزه )

 

 

خدمات در نظر گرفته شده :

  • پرواز رفت و برگشت از تهران
  • اقامت در هتل های 4 ستاره در کلیه شهر های اقامتی
  • اخذ ویزای شنگن
  • بلیط پرواز داخلی اروپا
  • بلیط ورودی نمایشگاه 
  • ترنسفر اختصاصی نمایشگاه به همراه مترجم فارسی زبان
  • اخذ ویزای شنگن
  • گشت های تفریحی

 

 

محورهای اصلی نمایشگاه ها :

ﻧﻤاﻴﺸﮕاه ﻫاﻴﻤﺘﮑﺲ ﻭ دوﻤوﺘﮑﺲ  ﺑﺎ ﺣﻀوﺮ ﺑﻴﺶ اﺰ 60 ﮐﺸوﺮ ﺟﻬاﻦ درزﻤﻴﻨﻪ ﻣﻨﺴوﺠاﺖ ﺧاﻨﮕﻲ

ازﻘﺒﻴﻞ ﻓرﺸﻬاﻲ دﺴﺘﺒاﻒ ؛ﻣاﺸﻴﻨﻲ ؛ ﺳﻨﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ ؛ ﭘارکﺖ ؛ اﻨواع ﻧﺦ ﻭ اﻠﻴاﻒ ؛ ﻣﻠزوﻤاﺖ ﭘاکﮐﻨﻨده ؛ اﻨواع ﮐﻔﭙوﺶ ﻭ

اﻨواع ﺣوﻠﻪ ؛ ﻣﻠﺤﻔﻪ ؛ ﭘارﭽﻪﻫاﻲ روﻤﺒﻠﻲ ،ﻣﺒﻠﻤاﻦ ؛ دکوراﺴﻴوﻦ داﺨﻠﻲ ؛  ﭘردهﮐرکره ﻭ ﻣوکﺖ ﻭ .... ﺻدها ﻣﺤﺼوﻞ

ﻣﺘﻨوع دﻴﮕﺮ درﺸﻬرهاﻲ فرانکفورت و ﻫاﻨووﺮ آلمان هر ساله برگزار می گردد.

 

 

Pdf Download


تلفن تماس با رایزن (خط ویژه) : 752 42 220 - 021

خانم شوقی